لطفاً کد ملی دانش آموز را وارد کنید:
توجه : اولیای گرامی، از اینکه برای ثبت اطلاعات فرزند دلبندتان در سامانه ثبت نام بنیاد فرهنگی رفاه اقدام می نمایید، تشکر می کنیم. برای ثبت اطلاعات در این سامانه نیاز به اطلاعات شناسنامه ای دانش آموز، اولیاء، آدرس پستی دقیق شامل کد پستی ده رقمی، فایل عکس دانش آموز، معدل، نمره انضباط و از همه مهمتر، کمی صبر و حوصله است.  ضمناً همکاران ما در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد رفاه، برای رفع مشکلات، در کنار شما خواهند بود.